Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Definice pojmů

 1. „Prodávajícím“ se rozumí spol. HOTNET s.r.o., IČO: 26091755, se sídlem nám. Husovo nám. 579/1, Písek, tel.: +420 776 606 631, e-mail: info@hotnet.cz
 2. „Kupujícím“ se rozumí osoba, která prostřednictvím e-shopu Prodávajícího nakoupí zboží na základě kupní smlouvy.
 3. „E-shopem“ se rozumí internetový obchod Prodávajícího přístupný na internetové adrese: www.laserarenapisek.cz/poukazka/
 4. „Zbožím“ se rozumí dárkové poukazy nabízené na E-shopu, které je předmětem kupní smlouvy, které lze využít pouze k uhrazení ceny služeb nabízených Prodávajícím v prostorách Laser arény Písek.
 5. „Objednávkou“ se rozumí formulář uvedený na E-shopu, po jehož vyplnění odešle Kupující Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup Zboží.
 6. „Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřená distančním způsobem, jejímž předmětem je nákup Zboží. Smlouva se řídí příslušnými zákony České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 7. „Spotřebitelem“ se rozumí Kupující, který při uzavření Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.
 8. „Kontaktními údaji“ se rozumí údaje Kupujícího (jméno, příjmení, e-mailová adresa) zadané Kupujícím při vyplnění Objednávky.
 9. „E-mailovou adresou Kupujícího“ se rozumí e-mailová adresa Kupujícího, která součástí Kontaktních údajů
 10. „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 11. „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují nákup Zboží Spotřebitelem na základě Smlouvy prostřednictvím E-shopu a jsou součástí každé Smlouvy.
 2. Znění VOP může Prodávající kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změna či doplnění těchto VOP je účinná od jejích zveřejnění na E-shopu.
 3. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy je Kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 4. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 5. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 6. Veškeré informace o Zboží jsou uvedeny v nabídce uvedené na E-shopu, včetně všech cen, nákladů na dodání Zboží a jiných poplatků.
 7. Zboží (poukazy) lze využít pouze jako způsob úhrady služeb poskytovaných Prodávajícím v jeho provozovně Laser arény Písek, vyjma zařízení umístěných na provozovně, které lze platit pouze vložením hotovosti do zařízení (např. kulečník, fotbálek apod.)

III. Uzavření Smlouvy

 1. Veškerá prezentace Zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2. E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. K nákupu a dodání Zboží se neváží další poplatky. Ceny Zboží jsou platné ve výši, v jaké byly zobrazovány na E-shopu v době uzavření Smlouvy. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Kupující může provést objednávku Zboží vyplněním objednávkového formuláře.
 4. Při provádění Objednávky Kupující (i) provede výběr Zboží, (ii) uvede počet kusů vybraného Zboží, (iii) vyplní Kontaktní údaje, které současně slouží jako údaje fakturační, (iv) vyplní další údaje uvedené v objednávkovém formuláři, pokud je objednávkový formulář obsahuje a (v) potvrdí Objednávku.
 5. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující uvedl, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na možnost „Odeslat“. Platí, že údaje uvedené v objednávce jsou správné. Platnost objednávky je podmíněna úplným a správným vyplněním objednávkového formuláře, a dále výslovným souhlasem Kupujícího s VOP, přičemž tento souhlas provede Kupující zaškrtnutím prohlášení o souhlasu s VOP. Souhlas Kupujícího s VOP je podmínkou pro odeslání objednávky a uzavření Smlouvy.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (dotazem odeslaným na E-mailovou adresu Kupujícího).
 7. Všechny objednávky Kupujících přijaté Prodávajícím postupem podle těchto VOP jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím ve smyslu odst. 3.8 těchto VOP. Kupující může zrušit objednávku písemně odesláním oznámení o zrušení objednávky na e-mail Prodávajícího uvedený v těchto VOP.
 8. K uzavření Smlouvy dochází výslovným přijetím (akceptací) objednávky Prodávajícím, přičemž toto přijetí bude oznámeno (zasláno) Kupujícímu na E-mailovou adresu Kupujícího.
 9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit anebo pokud dojde před uzavřením Smlouvy ke změně ceny, zašle Prodávající na E-mailovou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením nového návrhu Kupujícím odesláním přijetí nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP.
 10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny Zboží v E-shopu nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto VOP. V případě výskytu chyby bude Prodávající informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu a Prodávající zašle na E-mailovou adresu Kupujícího opravenou nabídku. Opravená nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy, přičemž Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením nového návrhu Kupujícím odesláním přijetí nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP.

IV. Cena Zboží a její úhrada

 1. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu (i) před dodáním Zboží převodem na účet Prodávajícího nebo (ii) před dodáním Zboží bezhotovostně online platební kartou. V obou případech je cena Zboží splatná dle údajů na daňovém dokladu zaslaném Prodávajícím Kupujícímu jako součást oznámení o přijetí Objednávky.
 2. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na E-mailovou adresu Kupujícího jako součást potvrzení přijetí Objednávky Kupujícím.

V. Odstoupení od Smlouvy

 1. Spotřebitel, který uzavřel Smlouvu, má právo od Smlouvy odstoupit v souladu s Občanským zákoníkem.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle Občanského zákoníku nemůže odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku. Zejména není Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že jde o Zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo je určeno k okamžité spotřebě. Stejně tak není Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyjmul a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 3. Nejedná-li se o případy uvedené v odst. 5.2 VOP výše, má Kupující, který je Spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy v dle § 1829 Občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží Kupujícím.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy musí Kupující odeslat Prodávajícímu prohlášení o odstoupení ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží.
 5. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář. Odstoupení od Smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto VOP. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Odstoupením od Smlouvy dochází k zneplatnění Zboží a není jej možné následně využít.
 7. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, je Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nezaplacení ceny Zboží Kupujícím, nedostupnosti Zboží. Odstoupení dle předchozí věty je Prodávající oprávněn učinit prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy Prodávající zašle Kupujícímu na E-mailovou adresu Kupujícího písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím je účinné doručením do na E-mailovou adresu Kupujícího, přičemž odstoupení se považuje za doručené 24 hodin od odeslání na E-mailovou adresu Kupujícího.

VI. Dodání Zboží

 1. K dodáním Zboží jeho odesláním Prodávajícím na E-mailovou adresu Kupujícího po uhrazení ceny Zboží. Zboží se považuje za dodané 24 hodin od jeho odeslání na E-mailovou adresu Kupujícího.
 2. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.
 3. Zboží – dárkový poukaz musí vždy obsahovat tyto náležitosti: – Hodnota poukázky
  1. Lhůta pro využití poukazu (doba platnosti poukazu)
  2. Unikátní čárový kód
 4. Náklady na dodání Zboží jsou součástí ceny Zboží.

VII. Reklamace, práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
  • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Kontaktní údaje jsou uvedeny v těchto VOP a na E-shopu.
 2. Práva Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví později.
 3. Kupují uplatní právo z vady ve lhůtě platnosti poukazu. Pozdějšímu uplatnění práva z vady nebude ze strany Prodávajícího vyhověno.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží či za jeho vady v důsledku nakládání s tímto Zbožím Kupujícím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.
 7. Práva Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, a to i v případě, že se vada projeví až později. Práva Kupujícího z vadného plnění se uplatní i na vady vzniklé později, pokud takové vady vznikly v důsledku porušení povinností Prodávajícího.
 8. Kupujícímu nevznikají práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.
 9. Zjistí-li Kupující vadu na Zboží, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Prodávajícímu prostřednictvím e-mailové adresy Prodávajícího uvedené výše v těchto VOP, případně telefonicky na výše
  • uvedeném čísle (dále také jen „reklamace“). V oznámení o vadě je Kupující povinen specifikovat vadu Zboží a jak se tato vada projevuje. Dále je Kupující povinen uvést jaká práva v souvislosti s vadou Zboží uplatňuje.
 10. V případě reklamace Zboží Prodávající poskytne Kupujícímu na jeho výzvu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Současně s potvrzením o uplatnění reklamace Prodávající informuje Kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. O reklamaci Zboží rozhodne Prodávající bez zbytečného odkladu. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady, je-li k posouzení nezbytná. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
 11. Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy způsobilo Kupujícímu značné obtíže.

VIII. Další práva a povinnosti

 1. Zboží (poukaz) může Kupující využít pouze jednorázově a ve lhůtě uvedené na poukazu (doba platnosti poukazu). Kupující právo na prodloužení lhůty k uplatnění poukazu.
 2. V případě nevyužití Zboží (poukazu) ve lhůtě uvedené na poukazu nemá Kupující nárok na vrácení peněz ani na jakoukoliv jinou kompenzaci.
 3. Nejedná-li se o odstoupení od Smlouvy ve smyslu odst. 5.1 a násl. těchto VOP, nemá Kupující nárok na výměnu nevyužitého Zboží za peníze či jiné plnění.
 4. Prodávající je oprávněn odmítnou Zboží (poukaz) nastane-li některá z uvedených skutečností: a. uplynula lhůta pro uplatnění poukazu (doba platnosti poukazu),
  b. poukaz byl již uplatněn,
  c. došlo k zneplatnění poukazu odstoupení od Smlouvy.
 5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@funspace.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na E-mailovou adresu Kupujícího.
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

IX. Osobní údaje

 1. Zpracování osobních údajů Kupujícího v souvislosti s uzavřením Smlouvy a Uživatelským účtem je upraveno v Podmínkách ochrany osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje je povinen uvádět správně a pravdivě, a dále že je povinen Prodávajícího bezodkladně informovat o změně svých osobních údajů.

X. Doručování a korespondence

 1. Prodávající a Kupující doručují veškerá oznámení týkající se Smlouvy (vč. případného odstoupení od Smlouvy) druhé smluvní straně písemně prostřednictvím elektronické pošty, přičemž Prodávající doručuje korespondenci Kupujícímu na E-mailovou adresu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, a Kupující doručuje korespondenci Prodávajícímu na emailovou adresu: info@funspace.cz.

XI. Ostatní a závěrná ustanovení

 1. Smlouva a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 3. V případě, že vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se Smlouva výlučně českým právem s vyloučením kolizních norem.

 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů ze Smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem pro řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz.

 5. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje a je platné nebo účinné. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje také elektronická forma.

 6. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 01.05.2023.