Souhlas zákonného zástupce

Kontaktní údaje zákonného zástupce.

Souhlasím

aby můj syn/má dcera

navštěvoval Laser arénu Písek, provozovanou společnosti Laser game club Písek z.s., IČ: 02436469, sídlo: Husovo nám. 579/1, 397 01 Písek – Budějovické Předměstí, umístěnou na adrese Velké náměstí 175, 397 01 Písek, bez doprovodu osoby starší 18 let (tj. samostatně) a účastnil se zde hry Laser Game. Zavazuji se sebe i nezletilého seznámit s provozním řádem a herními a bezpečnostními pravidly, který je nezletilý povinnen respektovat v plném rozsahu a který je dostupný na adrese www.laserarenapisek.cz/o-nas/

Jsem si vědom(a), že návštěvy Laser arény a hry Laser Game se nezletilý účastní na vlastní nebezpečí. Za případné škody na zařízení či majetku provozovatele, stejně tak jako na majetku či zdraví 3. osob, které nezletilý způsobí, přijímám jako zákonný zástupce plnou odpovědnost. Jako zákonný zástupce současně svým podpisem, nebo odesláním tohoto formulář, prohlašuji, že si nejsem vědom žádných zdravotních obtíží či onemocnění nezletilého, které by mu bránilo v bezpečné účasti na hře Laser game.

Prohlašuji, že jsem sebe i nezletilého seznámil s provozními, bezpečnostními i herními podmínkami a pravidly, se kterými souhlasím.

Toto prohlášení platí trvale do odvolání.

Odeslání prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracováním osobních údajů spolkem a uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilého dle těchto podmínek, uvedených na www.laserarenapisek.cz/o-nas/