Rychlá rezervace

STANOVY

spolku Laser game club Písek

I. Základní ustanovení

 1. Spolek s názvem Laser game club Písek z.s. IČ: 024 36 469 (dále jen Spolek) je dobrovolným sdružením občanů České republiky provozujících volnočasové aktivity s využitím moderních technologii, hry a zábavy, existující v souladu
  s ustanovením § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 2. Sídlem Spolku je Husovo náměstí 579/1, 397 01, Písek

  II. Účel Spolku

Účelem Spolku je:

 1. a)  organizovat volnočasové aktivity s využitím moderních technologii pro děti,

  mládež i dospělé a vytvářet pro tuto činnost materiální a tréninkové podmínky,

 2. b)  vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,

 3. c)  organizovat hry, zábavy a turnaje ve výše uvedené oblasti volnočasových aktivit a

  dále se zúčastňovat i akcí organizovaných subjekty s podobnou náplní činnosti

 4. d)  organizovat dopolední, odpolední a víkendová setkání, sportovní a kulturní akce a turnaje, rekreační a prázdninové pobyty, zimní a letní tábory sprogramem

  vedoucím ke vzdělání, výchově tělesné, rozumové a mravní,

 5. e)  vydávat publikace a tiskoviny potřebné pro činnost Spolku

 6. f)  vést své členy a ostatní účastníky akcí k dodržování základních etických a

  mravních pravidel, dbát o praktické uplatňování vzájemné úcty, respektování

  důstojnosti svých členů a dodržování fair play při provozování činnosti,

 7. g)  hájit zájmy členů Spolku a za tímto účelem spolupracovat s orgány obce, případně

  s dalšími organizacemi a jednotlivci,

 8. h)  dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví

  apod. ve svém regionu, kraji a to zejména organizační a osvětovou činností,

 9. i)  vychovávat své členy k důstojné reprezentaci Spolku, města Písku a České

  Republiky.

1

1. Orgány Spolku jsou: a) Členská schůze,
b) Výbor.

III. Orgány Spolku

2. Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze složená ze všech členů Spolku s tzv. Plným členstvím (viz bod IV. Společné zásady členství). Výroční Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Pokud o svolání Členské schůze požádá alespoň 1/3členů Spolku s Plným členstvím, Výbor nebo Předseda spolku koná se Členská schůze nejpozději do 1 měsíce od tohoto dne. Právo hlasovat na Členské schůzi mají pouze členové s Plným členstvím.

2.1 Členská schůze zejména:

 1. a)  rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice Spolku,

 2. b)  rozhoduje o přijetí a změnách stanov Spolku,

 3. c)  navrhuje kandidáty do Výboru na další období

 4. d)  volí a odvolává Výbor, funkčním obdobím volených členů Výboru jsou dva

  roky a funkční období končí zvolením nového Výboru

 5. e)  schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku Spolku, schvaluje

  rozpočet Výboru a výši členských příspěvků,

 6. f)  stanoví hlavní směry činnosti Spolku pro příští období,

 7. g)  dává podnět kzahájení disciplinárního řízení, popř. jeho řízením pověří

  Výbor,

 8. h)  rozhoduje o zániku Spolku a v tomto případě současně i o majetkovém

  vypořádání.

Kplatnosti usnesení Členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny zúčastněných členů s Plným členstvím.

3. Statutárním a výkonným orgánem Spolku je Výbor. Výbor zabezpečuje činnost Spolku v období mezi jednotlivými Členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci Členské schůze, přičemž Členská schůze si může vyhradit rozhodnutí i v dalších otázkách

3.1. Jednání výboru svolává Předseda spolku dle potřeby. 3.2. Výbor zejména:

 1. a)  zabezpečuje plnění usnesení Členské schůze,

 2. b)  organizuje a řídí činnost Spolku,

 3. c)  připravuje podklady pro Členskou schůzi, a to zejména ve vztahu k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, organizací a fyzických osob,

 4. d)  dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku,

 5. e)  vystupuje a rozhoduje v jednáních, která nejsou vyhrazena Členské schůzi,

 6. f)  volí ze svého středu Předsedu klubu

2

Navenek zastupuje Spolek Předseda spolku nebo za příslušným účelem Předsedou spolku písemně zmocněný člen Výboru.
Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení Výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny Přítomných členů Výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy spolku.

IV.
Společné zásady členství

 1. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a zásadami fungování Spolku.

 2. Spolek rozlišuje dva druhy členství:

  1. a)  částečné členství – vzniká po podání přihlášky a zaplacení ročního členského

   příspěvku.

  2. b)  plné členství – nárok na požádání o plné členství ve Spolku vzniká po

   uplynutí dvou let aktivní činnosti ve Spolku. O přidělení plného členství rozhoduje Výbor na základě žádosti člena. Plné členství je spojeno zejména s právem hlasování na Členské schůzi. Zakladatelé Spolku se současně se založením Spolku stávají členy s plným členstvím.

 3. Návrh výše členských příspěvků předkládá Výbor, schvaluje Členské schůze.

 4. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. stanoví Členské schůze.

  V.
  Práva a povinnosti členů

1. Základní práva spojená s členstvím ve Spolku jsou:

 1. a)  účastnit se aktivně dle svých zájmů, schopností a možností činnosti Spolku

 2. b)  účastnit se všech akcí, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a

  výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství

  vyplývají,

 3. c)  uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku,

2. Základní povinnosti člena jsou

a) dodržovat Stanovy Spolku a základní etické a mravní normy
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i

usilovat o jeho dobré jméno,
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s členstvím a

činností ve Spolku, pokud o tom příslušný orgán Spolku podle stanov rozhodl, e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

3

3. Členství zaniká :

 1. a)  vystoupením člena,

 2. b)  nezaplacení členského příspěvku ve stanoveném termínu

 1. b)  vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení

  rozhoduje Výbor,

 2. c)  úmrtím člena či zánikem Spolku

1. a)

VI.
Majetek Spolku a hospodaření

Zdrojem majetku Spolku jsou zejména: příspěvky členů,

 1. b)  příjmy z vlastní činnosti Spolku – organizace akcí dle účelu Spolku

 2. c)  příspěvky, dary a dotace od jiných subjektů,

 3. d)  státní příspěvky a dotace,

 4. e)  sponzorské a ostatní dary,

 5. f)  majetek převedený do vlastnictví Spolku jeho členem.

 1. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva

  k majetku, kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Výbor. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje Členská schůze.

 2. Zásady hospodaření upravuje interní předpis Spolku.

Facebook - Aréna Facebook - CaféBar