Rychlá rezervace

S T A N O V Y

Občanského sdružení Laser game club Písek

 

 

  

Základní ustanovení

 1. Občanské sdružení s názvem Laser game club Písek (dále jen LGC) je dobrovolným občanským sdružením občanů České republiky provozujících volnočasové aktivity s využitím moderních technologii, hry a zábavy, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů..
 2. Sídlem LGC je Husovo náměstí 579/1, 397 01, Písek

 

Poslání a cíle

 Základním posláním LGC je:

    a)   organizovat volnočasové aktivity s využitím moderních technologii pro děti, mládež i dospělé a
          vytvářet pro tuto činnost materiální a tréninkové podmínky,
    b)   vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,
    c)   organizovat hry, zábavy a turnaje ve výše uvedené oblasti volnočasových aktivit a dále se
          zúčastňovat i akcí organizovaných subjekty s podobnou náplní činnosti
    d)   organizovat dopolední, odpolední a víkendová setkání, sportovní a kulturní akce a turnaje,
          rekreační a prázdninové pobyty, zimní a letní tábory s programem vedoucím ke vzdělání,
          výchově tělesné, rozumové a mravní,
    e)   vydávat publikace a tiskoviny potřebné pro činnost sdružení
    f)    vést své členy a ostatní účastníky akcí k dodržování základních etických a mravních pravidel,
          dbát o praktické uplatňování vzájemné úcty, respektování důstojnosti svých členů a
          dodržování fair play při provozování činnosti,
    g)   hájit zájmy členů klubu a za tímto účelem spolupracovat s orgány obce, případně s dalšími
          organizacemi jednotlivci,
    h)   dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
          ve svém regionu, kraji a to zejména organizační a osvětovou činností,
     i)   vychovávat své členy k důstojné reprezentaci LGC, města Písku a České Republiky.

Orgány SK

 1. Orgány LGC jsou:

      a)    valná hromada,
      b)    výkonný výbor.

 1. Nejvyšším orgánem LGC je valná hromada složená ze všech členů LGC s tzv. Plným členstvím (viz bod IV. Společné zásady členství). Výroční schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o svolání valné hromady klubu požádá 1/3 členů LGC s plným členstvím, popř. výkonný výbor nebo předseda a koná se nejpozději do 1 měsíce od tohoto dne. Právo hlasovat na valné hromadě mají pouze členové s plným členstvím.

2.1 Valná hromada zejména:

     a)    rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice LGC,
     b)    rozhoduje o přijetí a změnách stanov LGC,
     c)    navrhuje kandidáty výkonného výboru na další období
     d)    volí a odvolává výkonný výbor, funkčním obdobím volených členů výkonného výboru
            jsou dva roky a funkční období končí zvolením nového výkonného výboru
     e)    schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku LGC, schvaluje rozpočet
            výkonného výboru a výši členských příspěvků,
     f)     stanoví hlavní směry činnosti LGC pro příští období
     g)    dává podnět k zahájení disciplinárního řízení, popř. jeho řízením pověří výkonný výbor klubu,
     h)    rozhoduje o zániku LGC a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání.

 K platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny zúčastněných členů s plným členstvím.

 1. Výkonným orgánem LGC je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů LGC v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí i v dalších otázkách

3.1. Jednání výkonného výboru svolává předseda dle potřeby.
3.2. Výkonný výbor zejména:

     a)     zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
     b)     organizuje a řídí činnost LGC
     c)     připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména ve vztahu k rozpočtu,
             hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, organizací a fyzických osob,
     d)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku LGC,
     e)     jménem výboru je oprávněn jednat předseda oddílu nebo další, členy výboru pověřený člen,
     f)      vystupuje a rozhoduje v jednáních, která nejsou vyhrazena valné hromadě.
     g)     volí ze svého středu předsedu klubu

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Společné zásady členství

 1. Členem LGC se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a zásadami fungování LGC.
 2. LGC rozlišuje dva druhy členství:

  a)    částečné členství – vzniká po podání přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku.
  b)    plné členství – nárok na požádání o plné členství v klubu vzniká po uplynutí dvou let aktivní
         činnosti v oddíle. O přidělení plného členství hlasuje výkonný výbor prostou
         většinou na žádost člena. Plné členství je spojeno zejména s právem hlasování na
         valné hromadě LGC.
         Zakladatelé klubu se současně se založením LGC stávají členy s plným členstvím.
 1. Návrh výše členských příspěvků předkládá výkonný výbor, schvaluje valná hromada.
 2. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. stanoví valná hromada.

 Práva a povinnosti členů

 1.    Základní práva spojená s členstvím v LGC jsou:
  a)  účastnit se aktivně dle svých zájmů, schopností a možností činnosti klubu
  b)  účastnit se všech akcí, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní
       růst s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
  c)  uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, 

       2.   Základní povinnosti člena jsou
          a)   dodržovat Stanovy LGC a základní etické a mravní normy
          b)   plnit usnesení a rozhodnutí orgánů LGC,
          c)   šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží LGC k zabezpečení jeho činnosti,
                jakož usilovat o jeho dobré jméno,
          d)   řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s členstvím a    
                činností v LGC, pokud o tom příslušný orgán LGC podle stanov rozhodl,
          e)   řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

 1.    Členství zaniká :
  a)   vystoupením člena,
  b)   nezaplacení členského příspěvku ve stanoveném termínu  
  c)   vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje
        výkonný výbor,
  d)   úmrtím člena či zánikem LGC
        (dobrovolným rozpuštěním, sloučení s jiným sdružením a nebo pravomocným rozhodnutím
        ministerstva o jeho rozpuštění )

Majetek LGC a hospodaření

 1.     Zdrojem majetku LGC jsou zejména:
  a)    příspěvky členů,
  b)    příjmy vlastní činnosti LGC – organizace akcí dle předmětu poslání LGC
  c)    příspěvky, dary a dotace od jiných subjektů,
  d)    státní příspěvky a dotace,
  e)    sponzorské a ostatní dary,
  f)     majetek převedený do vlastnictví LGC členem LGC.
 1. Majetek LGC je ve vlastnictví LGC jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 2. Zásady hospodaření upravuje interní předpis LGC. 

Jednání jménem LGC

Jménem LGC jedná předseda. Dále může za LGC jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedou.

V Písku dne 19.11.2013

Facebook - Aréna Facebook - CaféBar